FCA

FCA، Financial Conduct Authority، مرجع راهبرد امور مالی انگلستان

مرجع راهبرد امور مالی انگلستان بزرگترین تنظیم‌کننده مالی در بریتانیا است. تنظیم‌کننده بریتانیایی یکی از شناخته‌شده‌ترین و معتبرترین تنظیم‌کننده‌ها در جهان است. مأموریت اصلی FCA نظارت بر رفتار صحیح شرکت‌های مجاز تحت قانون خدمات مالی و بازارها است.

آخرین واژه‌ها